“ЮБС–Консулт” ООД предлага следните услуги:
 • Пълно финансово и счетоводно обслужване на юридически лица и еднолични търговци, на базата на сключени договори за извършване на финансово – счетоводни услуги.
 • Изготвяне на годишни счетоводни отчети, съгласно НСС и МСС.
 • Публикуване в интернет на годишни счетоводни отчети, съгласно НСС и МСС.
 • Изготвяне на междинни счетоводни отчети за всички наши клиенти при поискване.
 • Данъчна за защита.
 • Изготвяне и подаване на годишни декларации на физически лица по ЗОДФЛ
 • Подготовка на документи на дружества, които използват режимите по СИДО, съгласно измененията в ДПК.
 • Регистрация на юридически лица - ООД, ЕООД, АД, СД и еднолични търговци, както и извършване на необходимите действия за вписване на промени във вече учредените дружества, съгласно ТЗ.
 • Консултации и подготовка на писмени становища по поставени въпроси;
 • Изготвяне на различни видове документи, необходими за дейността на търговските дружества /стандартни типове договори, пълномощни, документи за издаване на различни лицензи, трудови и граждански договори/.
 • Осигуряване правна, техническа, процесуална помощ при регистрация на офшорни дружества;
 • Обработка и администриране на заплати, изчисляване и внасяне на дължимите осигуровки по тях.
 • Участие в инвентаризации и други процедури по вътрешен контрол
 • Консултации относно сливания, поглъщания, разделяне, заличаване от търговския регистър на предприятия, избягване на двойно данъчно облагане;
 • Подготовка на документи за теглене на банкови кредити /бизнес планове, кредитни обосновки/
 • Оптимизиране на данъчното облагане и всякакви други действия, свързани със защита на законните права и интереси на нашите клиенти;
 • Превод и легализация документи и други книжа от български на чужди езици, и от чужди езици на български език.